4. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Oddałem (-am) Mu życie, aby nim kierował. Dlatego przyjmuję od Niego Ducha Świętego i włączam się w konkretną wspólnotę Jego uczniów 

Szkoła Ewangelizacji. Spotkanie 4

(W przygotowaniu) Konspekt spotkania do pobrania w PDFie: bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie4konspekt

2022 Formacja Dorosłych - Szkoła Ewangelizacji - konspekt SPOTKANIE 4.pdf

Pogłębienie swojej relacji z Bogiem

Proponowany fragment Pisma Św. do rozważenia przed spotkaniem oraz dzielenia się na spotkaniu: 


Rz 10, 910 (http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/6/chapter/10/verse/9/param/1)

9. Bo jeśli swoimi ustamib wyznasza Jezusad (jako) Panac i uwierzysze w swoim sercuf, że Bóg wzbudziłg Go z martwychh, będziesz zbawionyi.

10. Sercemj bowiem wierzy sięk ku usprawiedliwieniul, a ustamim wyznaje sięn ku zbawieniuo.

Słowniki:

a <3670> wyznawać, przyznawać, uznawać, pochwalać;

b <4750> usta, paszcza, pysk;

c <2962> pan, władca, rządca;

d <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;

e <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;

f <2588> serce, życie wewnętrzne;

g <1453> wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić; chodzi o zmartwychwstanie;

h <3498> martwy, śmiertleny, trupi;

i <4982> zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;

j <2588> serce, życie wewnętrzne;

k <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;

l <1343> sprawiedliwość, słuszność, usprawiedliwienie;

m <4750> usta, paszcza, pysk;

n <3670> wyznawać, przyznawać, uznawać, pochwalać;

o <4991> wyzwolenie, zbawienie;


Dz 2, 38-40 (http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/2/verse/38/param/1/version/TR)

42. A Piotra powiedział1b do nich: Żałujciec i niech każdy z was zostanie zanurzonyd w imięe Jezusaf Pomazańcag ze względu na odpuszczenieh 4 grzechów3i, a otrzymaciej dark — Świętegol Ducham

a <4074> Piotr - kamyk, odłamek skalny;

b <5346> mówić, deklarować, rzec;

c <3340> zmienić myślenie, żałować, opamiętać się, pokutować;

d <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;

e <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;

f <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;

g <5547> Pomazaniec, Namaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - Namaszczony, Mesjasz

h <859> uwolnienie, wyzwolenie, ułaskawienie, pełne przebaczenie;

i <266> grzech, błąd, przeiwinienie, wina;

j <2983> przyjmować, odebierać, brać;

k <1431> dar, darowizna, podarunek, prezent;

l <40> święty, poświęcony, oddzielony;

m <4151> duch, wiatr; 

39. Dla was bowiem jest ta obietnicaa i dla waszych dziecib i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pand, Bóg nasz, powołac

a <1860> obietnica, rozkaz, nakaz, wezwanie, obwieszczenie;

b <5043> dziecko, potomek;

c <4341> przywoływać, wzywać;

d <2962> pan, władca, rządca; 

40. W innycha też liczniejszychc słowachb składał świadectwo1d i zachęcałe 2, mówiąc: Dajcie się uratowaćf od tego przewrotnegoh pokoleniag

a <2087> inny, różny, towarzyszący;

b <3056> słowo, mowa, sprawa;

c <4119> więcej, liczniej;

d <1263> zaświadczać, uroczyście świadczać;

e <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;

f <4982> zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;

g <1074> pokolenie, rasa, rodzina;

h <4646> przewrotny, wypaczony, skrzywiony; 


Dz 2, 4247 (http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/2/verse/42/param/1/version/TR)

42. Byli zaś trwającymi niezłomniea w nauceb wysłannikówc, we wspólnocied i1 w łamaniue chlebaf, i w modlitwach. 

a <4342> trwać, stać, być przygotowanym, stać stale;

b <1322> nauka, nauczanie, doktryna;

c <652> posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;

d <2842> wspólnota, udział, komunia;

e <2800> łamanie, rozbijanie;

f <740> chleb, żywność; 

43. Nastała1 zaś na każdą duszęa bojaźńb, gdyż za sprawą wysłannikówe stawało się wiele cudówc i znakówd

a <5590> dusza, życie;

b <5401> strach, bojaźń, lęk;

c <5059> cud, znak;

d <4592> znak, cud, wskaznaie;

e <652> posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł; 

44. Wszyscy zaś wierzącya byli razem i mielib wszystko wspólnec

 a <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;

b <2192> mieć, posiadać;

c <2839> pospolite, wspólne, zwyczajne, skalane, nieczyste; rzeczy do wspólnego użytku postrzegane były jako nieświęte, nieoddzielone do spraw najbardziej wartościowych

45. i sprzedawali posiadłościa oraz mienieb i rozdzielalic je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miałe potrzebęd

a <2933> posiadłość, nieruchomość;

b <5223> majątek, dobytek;

c <1266> podzielać, rozdzielać;

d <5532> potrzeba, konieczność;

e <2192> mieć, posiadać; 

46. i sprzedawali posiadłościa oraz mienieb i rozdzielalic je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miałe potrzebęd

a <2933> posiadłość, nieruchomość;

b <5223> majątek, dobytek;

c <1266> podzielać, rozdzielać;

d <5532> potrzeba, konieczność;

e <2192> mieć, posiadać; 

47. Codziennie też jednomyślnieb trwali niezłomniea w świątynic, a łamiącd chlebe po domach, przyjmowalif pokarmg z wielką radościąh i w prostociei sercaj

a <4342> trwać, stać, być przygotowanym, stać stale;

b <3661> jednomyślnie, jednogłośnie;

c <2411> świątynia, święte miejsce;

d <2806> łamać, odłamywać;

e <740> chleb, żywność;

f <3335> otrzymywać, uczestniczyć, mieć udział, brać;

g <5160> pożywienie, pokarm, jedzenie, żywność;

h <20> wesołość, wielka radość, radosne uniesienie;

i <858> prostota, szczerość;

j <2588> serce, życie wewnętrzne; 


Mt 28, 18 (http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/28/verse/19/param/1)

18. Idźciea więc1 i uczyńcie uczniamib wszystkie narodyc, zanurzającd je w imięe Ojcaf i Synag, i Duchai Świętegoh

a <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;

b <3100> stawać się uczniem, należeć do uczniów;

c <1484> naród, poganin, pokolenie, ród;

d <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;

e <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;

f <3962> ojciec, przodek;

g <5207> syn, potomek;

h <40> święty, poświęcony, oddzielony;

i <4151> duch, wiatr; 


Pytania kluczowe: 


Warto też posłuchać ks. Franciszek Blachnickiego: 

https://youtu.be/_WOTVXBiKdE - (Wiara a świadectwo Ducha Świętego - ks. Franciszek Blachnicki - zachęcam BARDZO, aby przesłuchać cały cykl tych wykładów)

https://youtu.be/sokbVzo8B9A - (Jak pomóc innym w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego - ks. Franciszek Blachnicki)

Prelekcja: Modlitwa wstawiennicza podczas ewangelizacji. Co dalej po ewangelizacji? Przygotowanie wspólnoty na przyjęcie nowych członków.

Można wysłuchać prelekcji: https://bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie4-nagranie (w przygotowaniu)


Mk 16,15-20 (Przed i po wniebowstąpieniu Jezusa)

15. I powiedziała im: Idźcieb na cały światc i ogłościed dobrą nowinęe całemu stworzeniuf

a <2036> mówić, polecić;

b <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;

c <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;

d <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;

e <2098> dobra nowina, ewangelia;

f <2937> stworzenie, ustanowienie, istota, instytucja; 

16. Kto uwierzya i zostanie zanurzonyb, będzie zbawionyc, a kto nie uwierzyd, będzie potępionye

a <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;

b <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;

c <4982> zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;

d <569> być niewiernym, być niewierzącym, być niegodnym zaufania;

e <2632> potępiać, zasądzać

17. Tym zaś, którzy uwierzylib, towarzyszyć będąc takie znakia: w moim imieniud wyganiać będąf demonye, będą mówićh nowymii językamig

a <4592> znak, cud, wskaznaie;

b <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;

c <3877> pójść za, towarzyszyć;

d <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;

e <1140> demon, bóstwo;

f <1544> wyrzucić, zepchnąć, wypędzić, wygnać, oddalić, wypchnąć;

g <1100> język, naród;

h <2980> mówić, przemawiać;

i <2537> nowe, świeże; 

18. 1 węże będą podnosića, a gdyby wypilic coś trującegob, nie zaszkodzi2d im. Na choryche będą nakładalif ręce, a (ci) dobrzeg będą się mielih

a <142> podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;

b <2286> zabójczy, śmiertelny;

c <4095> pić, chłonąć;

d <984> ranić, szkodzić;

e <732> chory, niedołężny, niemocny;

f <2007> nakładać, wkładać, ustanawiać;

g <2573> dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;

h <2192> mieć, posiadać; 

19.A gdy im Pana 1 to powiedziałb, został uniesiony2c do niebad i usiadłe po prawicy Boga. 

a <2962> pan, władca, rządca;

b <2980> mówić, przemawiać;

c <353> podnieść, wziąć do góry, unieść;

d <3772> niebo, niebiosa;

e <2523> siadać, osiadać; 

20. Oni zaś odeszlia i głosilib wszędzie, współdziałającd z Panemc i potwierdzającf Słowoe towarzyszącymig mu znakamih. Zaprawdę tak jest1i.

a <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;

b <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;

c <2962> pan, władca, rządca;

d <4903> współdziałać, współpracować;

e <3056> słowo, mowa, sprawa;

f <950> potwierdzić, umocnić;

g <1872> postępować, śledzić, pójść z tyłu;

h <4592> znak, cud, wskaznaie;

i <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę; 


Powyższe przeszkody są wprost zaprzeczeniem oddania swojego życia Bogu z uwagi na to, że pierwsze nie pozwala postawić Boga na pierwszym miejscu, a drugie nie pozwala przyjąć Boga w drugim człowieku ("Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. ") Aby rzeczywiście wyznać wiarę potrzeba wyrzec się obydwu powyższych spraw oraz tego, który za nimi stoi - szatana. 


Przejdziemy teraz do Ćwiczenia 4, do omówienie planu: Co dalej po naszej Ewangelizacji? .

Ćwiczenie 4 Omówienie planu: Co dalej po naszej Ewangelizacji?  

Na tym skończymy spotkanie i przejdziemy do realizacji zadania domowego.

Zadanie domowe 4

Przemyśl i wybierz swoje miejsce i działanie podczas przygotowywanej ewangelizacji. 

Podejdź twórczo w Duchu Św. do posługi, czyli zaplanuj, co będziesz robił i przygotuj się do realizacji planu oraz na jego zmiany w trakcie realizacji zgodnie z tym, gdzie poprowadzi Cię Duch święty.  

Opracuj propozycje planu całej ewangelizacji, w której chciałbyś wziąć udział lub ją poprowadzić. 

Uzgodnij Twoje zamiary z innymi na kolejnym spotkaniu wspólnoty.


Co ma być owocem naszych 4 spotkań? 

Owocem naszych spotkań mają być wykonane konkretne działania ewangelizacyjne.