9. Nowa Kultura

9.  Nowa Kultura

Nowa kultura polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby. 

Spotkanie 9.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Światło dziś oznacza dla nas Prawdę Chrystusową, przez poznanie i przyjęcie której możemy kroczyć ku wolności: 

„Pan mówi: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). 

Wziąć na spotkanie: 

CEL - ewangelizacjA w środowiskach własnej parafii, wspólnoty czy środowiska zawodowego/szkolnego.

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 9:

Światło:

Światło - ZNIEWOLENIE A WOLNOŚĆ 

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - ŚWIADECTWO WOLNOŚCI  

1. W procesie wyzwolenia nie poprzestajemy na znanych ogólnikach ani hasłach. Wymagania określone przez drugą część dziewiątego Drogowskazu świadomie zaakceptowane dają nam do ręki realny i konieczny oręż walki z szatanem o wyzwolenie innych ludzi:

2. Dlaczego wprowadzenie elementów wyzwolenia zostało nazwane Nową Kulturą? - zniewolenie człowieka wyraża się niezwykle silnie w jego stylu zachowania, upodobaniach, modzie, twórczości, w wyznawanej przez niego hierarchii wartości; to zaś stanowi o szeroko pojętej kulturze danej społeczności. Nowy Człowiek tworzący Nową Wspólnotę promieniuje wartościami wyzwalającymi na środowisko i jego kulturę, przemienia tę kulturę.

3. Oczywiste jest, że nie wszystkie wymagania Nowej Kultury są łatwe do realizacji. Słabość nieraz jeszcze weźmie górę. Szatan będzie chciał zrobić wszystko, by nie dopuścić do wyzwolenia: (1 P 5.6-11) "6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. 7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego 3, gdyż Jemu zależy na was. 8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. 10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen." 

5. Radość świadectwa wolności - czy mamy osobiste przeżycie radości po wykorzystaniu okazji do dania świadectwa właśnie w omawianych dziedzinach, a także niesmaku po porażce ?

6. Co możemy konkretnie zrobić w naszym najbliższym otoczeniu?

4. Prezentacja dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jako możliwości czynnego zaangażowania się w świadectwo wolności. (patrz materiały dodatkowe). Włączenie się do KWC na razie w charakterze kandydata (1 rok) będzie możliwa po omówienie warunków uczestnictwa, chętnym wręczę deklaracje (http://www.kwc.oaza.pl/sites/default/files/deklaracjakwc.pdf ), a ich złożenie nastąpi w ramach celebracji kroku dziewiątego lub na ręce proboszcza.

6. W Ruchu Światło-Życie: 


Modlitwa indywidualna

2. Fundament wyzwolenia człowieka z niewoli szatana i grzechu - dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa-Odkupiciela:

3. Analogiczny fundament wyzwolenia: Chrystus - łaska - prawda - pewność wiary.

4. Problem wyzwolenia człowieka podstawowym zadaniem Kościoła fragment encykliki Redemptor hominis Jana Pawła II, n. 12, „Misja Kościoła a wolność człowieka”:

5. Podstawowe zagrożenia wolności i godności człowieka we współczesnym świecie. Na podstawie lektury dalszego fragmentu encykliki Redemptor hominis, n. 15: „Czego lęka się współczesny człowiek", w którym chodzi o masowość prowadzącą do zatracenia zdolności indywidualnego myślenia (można rozwinąć szerzej: dyktat środków przekazu, mody, propagandy),  o nastawienie konsumpcyjne i egoistyczne („użycie” przed „Życiem”, „mieć” przed „być”);  o ideał „człowieka sukcesu” odartego z wartości osoby i wspólnoty. Wprawdzie to ostatnie zagrożenie nie jest wyraźnie nazwane w encyklice, ale jego istnienie wynika z poprzednich, charakteryzowanych zjawisk. 

6. Na czym polega prawdziwa wolność?

7. Przykład prawdziwej wolności:

8. Wobec przymusu czy nacisku zewnętrznego człowiek zawsze może zachować wolność Ducha: 

9. Szczególnym przykładem: wolność ducha wybitnych Polaków w czasach niewoli, postawa św. Maksymiliana w obozie oświęcimskim (Jan Paweł II nazwał go „Szafarzem swojej własnej śmierci" — w przemówieniu w Niepokalanowie 18 VI 1983).

10. Rozważania następujących słów Jana Pawła II:

11. Zadanie uczniów Mt 5, 13-16

12. Metody przeciwdziałania katastrofie moralnej społeczeństwa muszą być oparte o moce nadprzyrodzone. Fundamentem wyzwolenia jest sam Chrystus (przypomnienie z poprzedniej rozmowy). W łączności z Nim można wzwolić się z niewoli „ciała”:

13. Jak zwalczyć obawę, że nie dam rady? 1 Kor 10, 1-13.

14. Dwa błędy, będące źródłem rezygnacji ze świadectwa wolności:

15. Jan Paweł II wskazuje nam najlepszą drogę wyzwolenia i świadectwa wolności: zawierzenie Matce Najświętszej, która najpełniej zrealizowała wolność w miłości wobec Boga i ludzi. Jego nawiedzenie Jasnej Góry w czerwcu 1983 — było okazją „ewangelizacji wolności". Fragmenty homilii papieskiej z głównej uroczystości jubileuszowej 19 VI 1983:

Rozmowa w grupie

Przeszkody w realizowaniu własnego wyzwolenia (taktyka zniewalającego działania szatana)

Przesadne wyobrażenie o własnej mocy („wszystko mi wolno", por. 1 Kor 6, 12-20);  postawa „wszystko albo nic", w konsekwencji ucieczka przed Chrystusem w chwili słabości czy niewierności ideałom i postanowieniom (por. Łk 5, 8 - „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”) — prowadzi nieraz do dalekiej ucieczki w zło (= niewoli);  bojaźń przed reakcją otoczenia (por. Rz 8, 35-39: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?”).

Strategia wolności

Osobiste przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, poddanie życia pod Jego kierownictwo (Drogowskaz I) - to zasadniczy krok ku wyzwoleniu! Oddanie się Niepokalanej (Drogowskaz II) wprowadza nas na pewną drogę ku wolności. Z poprzednio przytaczanych fragmentów można wydobyć rolę Ducha Świętego (Drogowskaz III) w budowaniu w nas świadomości prawdziwej wolności dzieci Bożych. Wspólnota Kościoła, jako wspólnota uczniów w szkole Chrystusa (Drogowskaz IV) stawia sobie jako zasadniczy cel wyzwolenie. Stosowanie środków chrześcijańskiego wzrostu (Drogowskazy V-VII) umacnia człowieka w życiu godnym jego wolności i zbawczego powołania, pozwala mu być wobec świata świadkiem także własnej wolności (Drogowskaz VIII).

Wynika z tego niezwykle ważna konkluzja: realizacja siebie według modelu proponowanego przez ideał 10 Drogowskazów Nowego Człowieka prowadzi do coraz większej wolności. Jest to droga wyzwolenia, droga podkreślenia człowieka w jego godności osoby - podmiotu zbawczej Miłości i zbawczego dialogu z Bogiem zrealizowanego w Misterium Odkupienia.

KrucjatA Wyzwolenia Człowieka

Zaproszenie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:


Jeśli decydujesz się na przystąpienie do KWC jako kandydat na okres 1 roku, wypełnij deklarację i przekaż ją do mnie albo do swojego proboszcza w parafii. 

Deklaracja KWC: http://www.kwc.oaza.pl/sites/default/files/deklaracjakwc.pdf 

Nabożeństwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i inne pomocne materiały

Zamieszczam je na podstronach dotyczących KWC zapraszam!

Celebracja słowa Bożego

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

A teraz ruszamy do kroku 10

Materiały dodatkowe

Dane o spożyciu alkoholu w polsce

Dla porównania danych historycznych w r. 1997 w Polsce PARP podawała informacje: 

Dane z 2017 r:

PARPA dane o spożyciu alkoholu.xlsx