7. LituRgia

7. Litrugia

Szczególnie eucharystyczna jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

Spotkanie 7.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Dzisiaj świeca będzie dla nas znakiem naszej służby Bożej, naszej gotowości na ciągłe oddawanie siebie Bogu na wzór spalającej się świecy. Zapalenie przy słowach zaczerpniętych z uroczystego śpiewu „Exsultet", z liturgii Wigilii Paschalnej, o blasku świecy: „Niech światło Twej świecy, Panie, zostanie przyjęte przez Ciebie jako woń przyjemna i niechaj się złączy ze światłami nieba. Po wszystkie wieki wieków. Amen".


CEL - Świadome, czynne i pełne uczestnictwo w Liturgii

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 7:

Światło:

Światło - Liturgia jako Spotkanie z Chrystusem i ZNAK OBJAWIAJĄCY KOŚCIÓŁ 

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - Świadome, czynne i pełne uczestnictwo w Liturgii (jak się zaangażować?)

Modlitwa indywidualna

KL 7. 

Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż "Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów", czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: "Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich" (Mt 18,20).

Rzeczywiście, w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana przez Niego oddaje cześć Ojcu wiecznemu. Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, w niej przez znaki widzialne wyraża się, i w sposób właściwy poszczególnym znakom i urzeczywistnienia uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny.

Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa – Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu.

KL 26. 

Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego «sakramentem jedności», a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidoczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast członków dosięgają w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzędów i czynnego udziału.

Rozmowa w grupie

Wprowadzenie do celebracji:

Msza święta podsumowująca siódmy krok ku dojrzałości chrześcijańskiej

LITURGIA JAKO SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM I ZNAK OBJAWIAJĄCY KOŚCIÓŁ

Celebracją, która podsumuje siódmy krok ku dojrzałości chrześcijańskiej, jest wybrana Msza święta przygotowana przez członków grup formacyjnych przeżywających formację 7 kroku. Formularz tej Mszy świętej nie jest specjalnie wybierany a czytania i modlitwy przypadają zwyczajnie na dany dzień. PO prostu włączamy się świadomie, czynnie i pełnie w liturgię tego Kościoła, w którym się formujemy.

Sposób przygotowania i przeżycia tej Mszy świętej będzie zależał od okoliczności, jakie towarzyszą pracy grupy deuterokatechumenalnej. Przede wszystkim trzeba się zorientować, ile jest takich grup w parafii albo w najbliższej okolicy - jeżeli ta Msza święta będzie przygotowywana wspólnie z sąsiednimi parafiami. Umówić się z gospodarzem miejsca na takie zaangażowanie jakie on dopuści i wskaże. Nie zawsze jednorazowa, gwałtowna i radykalna zmiana stopnia zaangażowania się grupy ludzi w liturgię będzie owocna. Dlatego należy poddać się osądowi odpowiedniego przełożonego, którym jest proboszcz danego miejsca lub wyznaczony przez niego kapłan.  

Przedstawiony poniżej projekt przygotowania jest maksymalny, z którego elementów można rozsądnie rezygnować lub je dostosowywać, dla większych owoców przeżycia jedności w zgromadzeniu liturgicznym. W projekcie maksymalnym zakładamy, że tym zgromadzeniem będzie wspólne przeżywanie Eucharystii, odprawianej w jakiejś kaplicy, ściśle dla tej specjalnej grupy formacyjnej. Jeśli jednak będzie to inna forma liturgii albo grupa mieszana składająca się z uczestników formacji oraz przypadkowych parafian, należy odpowiednio wprowadzić pozostałe osoby w to przedsięwzięcie - kto wie, czy Pan nie zadziała na nie i te osoby zapragną głębszego uczestniczenia w takiej liturgii?

Przygotowanie liturgii:

a)       Trzeba się zorientować, ilu uczestników weźmie w niej udział (powinno to być przynajmniej 15-20 osób, oczywiście może być więcej). W związku z tym należy przygotować miejsce celebracji - np. kaplica w jakimś domu zakonnym czy rekolekcyjnym lub boczna kaplica w kościele.

b)      Trzeba się zorientować, czy ksiądz moderator wspólnoty albo inny ksiądz z parafii będzie mógł taką Mszę świętą odprawić. Ustalić czas dogodny dla księdza, dla gospodarzy kaplicy i dla członków grup. Jeśli to tylko możliwe, nie planować takiej specjalnej liturgii na niedzielę, aby nie wyłączać członków formacji z życia wspólnoty parafialnej bez wyraźniej konieczności.

c)       Przygotować męską służbę liturgiczną

Trzeba się dokładnie zapoznać z najlepszą formą "konywania każdej z posług — najlepiej według „Katechizmu służby liturgicznej".

d)       Przygotować żeńską służbę liturgiczną:

Gdyby projekt maksymalny nie mógł być w danej grupie wykonany, należałoby umówić między zainteresowanymi w grupach, którą ze zwyczajnych Mszy świętych codziennych potraktuje się specjalnie jako kończącą formację siódmego kroku. Przedstawić duszpasterzowi kilka projektów i ustalić z nim szczegóły terminu.

Następnie należy ustalić ze stałą służbą liturgiczną obsługującą daną Mszę świętą, jakie funkcje męskiej i żeńskiej służby liturgicznej mogliby przejąć członkowie grupy. Zatroszczyć się o dobre porozumienie ze stałymi ministrantami, z organistą, ze służbą porządkową w sprawie dekoracji itp.

Niech celem będzie wzmocnienie przeżycia przez wszystkich uczestników spotkania z Panem a nie wprowadzenie rewolucji w obecnych formach liturgicznych praktykowanych przez parafian. Przedyskutujmy to przedsięwzięcie z Duchem Świętym i kapłanem lub moderatorem.

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

Materiały dodatkowe