3. Duch Święty

3. Duch Święty

Namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia Dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

1. Czy i jak zmienił się mój stosunek do Chrystusa pod wpływem spotkania o Niepokalanej? Czy przez Maryję odnalazłem(-am) się pełniej w relacji do Chrystusa?

2. Jakie elementy zgodne i niezgodne z obrazem Maryi i jej roli w Bożym planie zbawienia dostrzegam w obserwowanym kulcie maryjnym?

3. Jakie trudności nasz katolicki kult maryjny może stwarzać innym braciom chrześcijanom? Jak możemy wyjść im naprzeciw?

Symbole

Przy tym kroku świeca będzie miała dla nas inną wymowę symboliczną niż przy pierwszym. Będzie wskazywała nie tyle na obecność wśród nas Chrystusa, ile Tego, dzięki Któremu możemy poznać w wierze obecność Chrystusa: na obecność Ducha Świętego. W Jego świetle, czyli w świetle wiary, której On jest sprawcą, możemy poznać Chrystusa - Światłość Świata. Duch Święty i Jego rola w dziele zbawienia to temat dzisiejszej rozmowy ewangelicznej. 

„Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość” (Ps 36, 10). 

CEL - Kim jest Duch święty i co oznacza Życie w Duchu Świętym?

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 3: 

Światło:

Światło - Duch Święty i Jego Misja

1. Jak pogodzić wypowiedzi o Duchu Świętym w Jego relacji do Chrystusa:

W pierwszym punkcie jest mowa o Duchu Świętym w relacji do człowieczeństwa Jezusa, w drugim jest ukazana relacja Boskiej Osoby Chrystusa do Ducha Świętego. 

2. Duch Święty jest Duchem Jezusa. Jezus jest Nim napełniony, namaszczony, On Jezusem kieruje: 

3. Jezus Chrystus ( = Namaszczony Duchem Świętym) posyła nam Ducha Świętego, aby On dopełnił w nas dzieła zbawienia: 

4. Duch Św. jest Bogiem równym Ojcu i Synowi: 

5. Duch Święty jest Osobą: 

6. Za pomocą jakich określeń ukazane jest w Piśmie świętym działanie Ducha Świętego w nas? 

Podsumowując działanie Ducha Świętego w nas, Duch Święty uzdalnia nas do zjednoczenia (communio) z Chrystusem, przez Chrystusa z Ojcem i z braćmi w Kościele.

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

Co to znaczy prowadzić życie w Duchu? Cz 1.

Co to znaczy prowadzić życie w Duchu? Cz 2.

Jak rozpocząć życie w Duchu?

ŻYCIE - Życie w Duchu Świętym

7. "Życie" i to życie obfite, pełne - to dar, który przyniósł nam Chrystus. Na udzielaniu tego życia polega zbawienie. 

8. Pismo święte mówi o tym nowym i obfitym życiu, które przyniósł Chrystus, przede wszystkim to, że sprawcą tego życia jest Duch Święty. Życie = Życie w Duchu! 

Czyli mamy na ziemi jednocześnie 2 życia w sobie: 

9. Jak możemy poznać, czy prowadzimy życie według Ducha i czy mieszka w nas Duch Boży?

11. Aby jeszcze lepiej zrozumieć, na czym polega życie w Duchu:

Modlitwa indywidualna

1. Duch Święty jest Duchem Jezusa. Jezus jest Nim napełniony, namaszczony, On Jezusem kieruje: 

2. Jezus Chrystus ( = Namaszczony Duchem Świętym) posyła nam Ducha Świętego, aby On dopełnił w nas dzieła zbawienia: 

3. Duch Św. jest Bogiem równym Ojcu i Synowi: 

4. Duch Święty jest Osobą: 

2. Określenia działania Ducha Świętego w nas:

4. "Życie" i to życie obfite, pełne - to dar, który przyniósł nam Chrystus. Na udzielaniu tego życia polega zbawienie. 

5. Pismo święte mówi o tym nowym i obfitym życiu, które przyniósł Chrystus, przede wszystkim to, że sprawcą tego życia jest Duch Święty. Życie = Życie w Duchu! 

6. Jak możemy poznać, czy prowadzimy życie według Ducha i czy mieszka w nas Duch Boży? 

8. Aby jeszcze lepiej zrozumieć, na czym polega życie w Duchu: 

Analiza tekstu pokazuje nam: 

Rozmowa w grupie

1. Wymieńmy kilka pojęć streszczających działanie Ducha Świętego w nas. (Miłość (agape), jedność, zjednoczenie, życie, wiara, miłość, wspólnota communio...) 

2. Porównajmy działanie Ducha Świętego w człowieczeństwie Chrystusa i w nas. (Chrystus daje nam udział w swoim namaszczeniu Duchem Świętym, tak iż mając Jego Ducha, stajemy się do Niego podobni, przyjmujemy Jego postawę wobec Ojca.)

3. Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego mówiąc o działaniu Ducha Świętego w nas Pismo święte używa takich obrazów, jak: namaszczenie, wylanie, rozlanie, tryskanie źródła wody żywej, zstąpienie, napełnienie? 

4. Czy nasze życie jest życiem w Duchu? Czy jest to życie pełne, dynamiczne, przesiąknięte radością i zapałem? Co możemy zrobić, aby otrzymać to życie albo je pomnożyć, ożywić, rozwinąć? 

5. Chrystus mówi o dwóch warunkach, które trzeba spełnić, aby „strumienie wody żywej” wypłynęły z naszego wnętrza przez otrzymanie Ducha: trzeba pragnąć i wierzyć! Z pragnieniem i wiarą przyjść do Chrystusa. Wyrazem pragnienia i wiary jest modlitwa, a więc przyjść do Chrystusa z pragnieniem i wiarą, to znaczy modlić się. 

6. Żyć w Duchu znaczy w Duchu miłować Chrystusa i naśladować Go

7. Jak możemy poznać, czy prowadzimy życie według Ducha i czy mieszka w nas Duch Boży? 

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

Materiały dodatkowe

A teraz ruszamy do kroku 4...