2. Niepokalana

2. Niepokalana

Jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją. 

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

1. Czy i jak zmieniły się moje wyobrażenia o Chrystusie i mój stosunek do Niego pod wpływem pracy formacyjnej pierwszego kroku?

2. Jak idzie mi modlitwa - indywidualne spotkanie z moim Zbawicielem?

Symbole

Figurka/obraz Maryi - Niepokalanej, Matki Kościoła. Dlatego ją stawiamy, że Ona jest dla nas wzorem, jak mamy przyjmować i wprowadzać w życie słowo Boże. Do niej odnoszą się słowa: "Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk 11, 28b). Chcemy odtwarzać w sobie jej postawę.

CEL - Dlaczego Maryja zaraz po Jezusie?

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 2:

Światło:

Światło - MAryja w zbawczych planach bożych

Jeśli spojrzymy na teksty z Pisma Św. mówiące o Maryi (zobacz część modlitewna poniżej), to możemy podzielić je na następujące grupy:

Np. zaślubiny, poczęcie dziecka, ucieczka do Egiptu, itp.

Np. Mesjasz będzie pochodził z Betlejem, itp.

Np. Potomek Ewy zwycięży szatana, Iz: Ogromnie się weselę w Panu, itp.

Np. Prawdziwa rodzina Jezusa, Błogosławione łono, które Cię nosiło

Np. Przeniesienie Arki na Syjon, Stolica mądrości, itp.

2. Bogactwo tych tekstów wskazuje na to, że Maryja była obecna w najważniejszym wydarzeniu dziejów, jakim jest wydarzenie Chrystusa, tj.:

3. Maryja była obecna w sposób świadomy i wolny, w Duchu Świętym, przez wiarę wnikając w Tajemnicę Swego Syna.

4. Maryja istniała w odwiecznym Bożym planie zbawienia. Miała w nim wyznaczoną kluczową rolę, bez której nie mógłby być on realizowany. Dlatego możemy odnosić do niej w sensie typicznym teksty ST, które pozwalają nam głębiej zrozumieć Jej rolę w Bożych planach zbawczych.

5. Tradycja Kościoła (czyli od zawsze Kościół wierzył) widzi w Maryi szczytową, najpełniej zrealizowaną formę osobowego wejścia człowieka odkupionego w Duchu Świętym w Tajemnicę Chrystusa i w tym sensie jest Ona wzorem (modelem) do naśladowania dla wszystkich chrześcijan.

6. Maryja jest także typem Kościoła-Oblubienicy - czyli wspólnoty ludzi w Duchu Świętym przez wiarę i miłość włączonych w Chrystusa i zjednoczonych z Nim.

7. Co więc należy czynić?

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

Życie - Maryja w moim życiu

8. "Dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją." 

Jakie jest uzasadnienie i wyjaśnienie tych trzech elementów nabożeństwa do Niepokalanej i ich właściwe praktykowanie?

9. Rozważam z Maryją tajemnice zbawienia:

Łk 1, 34 [34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»12]

Łk 1, 46 i n. - Magnificat [46 Wtedy Maryja rzekła: 

«Wielbi dusza moja Pana, 

47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 

49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię - 

50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 

51 On przejawia moc ramienia swego, 

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 

52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 

53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 

54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 

pomny na miłosierdzie swoje - 

55 jak przyobiecał naszym ojcom - 

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».]  

Łk 2, 19 [19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.]

Łk 2, 33 [33 A Jego ojciec11 i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.]

Łk 2, 51 [51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.]

Łk 1, 38 [38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.]

Łk 1, 48 [48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,]

Łk 2, 22-24 [22 Gdy potem upłynęły dni ich6 oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu7. 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie8, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.]

Łk 11, 27-28 [27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».]

Mt 12, 46-50 [46 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia21 stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. 47 Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». 48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»22.]

J 2, 5 [5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»3.]

10. W czym więc naśladuję Maryję:

11. Oddaję się jej:

Mt 1, 20 [20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie4 i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.]

Łk 1, 40-45 [40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona15. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».]

J 19, 25-27 [25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.]

     3. To „przyjęcie” dokonuje się w kategoriach relacji międzyosobowych, a więc w postawie oddania się Maryi, czyli w postawie osobowej miłości.

     4. Zwróćmy jeszcze uwagę na relacje międzyosobowe pomiędzy Maryją a Jej Synem Chrystusem (zwłaszcza w momencie, gdy Maryja stała zespolona z Nim przez miłość pod krzyżem).

Właśnie na podobieństwo tych relacji ukazanych w Piśmie świętym wyobrażamy sobie i przeżywamy naszą relację do Maryi.

12. Łączenie się z Maryją w Jej postawie służby wobec słowa Bożego i woli Bożej stanowi istotę kultu Maryjnego głoszonego przez świętego Maksymiliana Kolbego. Znana jest jego formuła: w=W, nasza wola musi się zrównać z wolą Niepokalanej, tak jak Jej wola jest doskonale zjednoczona z wolą Chrystusa.

13. Czy oddanie się Niepokalanej zagraża w czymś postawieniu Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu? Czy zagraża odsunięciem Chrystusa z bycia Panem mojego życia? 

Cechą miłości jest to, że jest ona „przechodnia", jeżeli miłuję kogoś, muszę miłować również tego, kogo on miłuje. Na tej zasadzie miłując Chrystusa - miłuję Boga Ojca, miłując Niepokalaną (i oddając się Jej) - miłuję Chrystusa. Oddać się Niepokalanej znaczy tyle, co oddać się Chrystusowi w zjednoczeniu z Jej oddaniem się Chrystusowi (według starożytnej modlitwy: Synowi swojemu nas oddawaj).

Modlitwa indywidualna

Poniższe teksty o Maryi znajdują się w Lekcjonarzu Mszalnym, Tom VI (w oryginale: str. 496-530 Pkt. 33-62). Zebrane są tu wszystkie teksty ST i NT, które odnoszą się do Maryi i wykorzystywane są w liturgii. (Uwaga! Można pobrać sobie ten lekcjonarz i czytać bezpośrednio z lecjonarza.)

Spójrzmy na te teksty:

44 Dz 1, 12-14 - Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

51 Mt 1, 1-16. 18-23 - Z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w Maryi

52  Mt 2, 13-15. 19-23 - Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu 

54 Łk 1, 26-38 - Maryja pocznie i porodzi Syna 

55 Łk 1, 39-47 - Nawiedzenie świętej Elżbiety 

56 Łk 2, 1-14 - Maryja porodziła Zbawiciela 

57 Łk 2, 15b-19 - Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu 

58 Łk 2, 27-35 - Proroctwo Symeona 

59 Łk 2, 41-52 - Znalezienie Jezusa w świątyni 

61  J 2, 1-11 - Wesele w Kanie Galilejskiej 

62  J 19, 25-27 - Oto syn Twój. Oto Matka twoja 

33 Rdz 3, 9-15. 20 - Potomek Ewy zwycięży szatana

39 Iz 7, 10-14; 8, 10 - Panna pocznie i porodzi Syna 

42 Mi 5, 1-4a - Mesjasz będzie pochodził z Betlejem 

40 Iz 9, 1-3. 5-6 - Syn został nam dany 

49 Ga 4, 4-7 - Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty 

34 Rdz 12, 1-7 - Obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu 

35 2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16 - Potomek Dawida będzie królował na wieki 

41  Iz 61, 9-11 - Ogromnie się weselę w Panu 

43 Za 2, 14-17 - Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę 

47 Rz 5, 12. 17-19 - Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. 

48 Rz 8, 28-30 - Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują 

50 Ef 1, 3-6. 11-12 - Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata 

53 Mt 12, 46-50 - Prawdziwa rodzina Jezusa 

60 Łk 11, 27-28 - Błogosławione łono, które Cię nosiło 

36 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 - Przeniesienie Arki na Syjon 

37 Prz 8, 22-31 - Maryja, stolica mądrości 

38 Syr 24, 1-4, 8-12. 19-22 - Maryja, stolica mądrości 

46 Ap 21, 1-5a - Nowe Jeruzalem przystrojone jak Oblubienica 

Rozmowa w grupie

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

Materiały dodatkowe

http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/345.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html

 http://fzs.radom.pl/wp-content/uploads/2017/09/O.-MAKSYMILIAN-KOLBE-       My%C5%9Bli-i-rozwa%C5%BCania.pdf

     http://louisgrignion.pl/download/traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf

     Zachęcam też do obejrzenia komentarza współczesnego teologa na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=mRYjs1bQ3m0

A teraz ruszamy do kroku 3...